BKR Bureau Krediet Registratie Tiel

Iedereen die een krediet af wil sluiten of ooit afgesloten heeft, krijgt te maken met
het BKR. Vaak merkt u hier overigens niets van.

 • Wat is het BKR eigenlijk?
 • Wat doen ze?
 • Wat zijn uw rechten en plichten?
 • En, heel belangrijk, wie mag uw gegevens inzien?

Hier vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

Het BKR (Bureau Krediet Registratie), houdt een centraal register bij van alle kredietverplichtingen in Nederland. In dit register staat vermeld wie een krediet heeft of de afgelopen 5 jaar gehad heeft. Ook middelen waaruit een krediet kan voortvloeien worden geregistreerd. Heeft u bijvoorbeeld een creditcard of een winkelpas, dan staat dit vermeld bij het BKR, ook al maakt u daar nooit gebruik van.

In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, staan dus niet alleen wanbetalers geregistreerd, maar half Nederland.

Over welke gegevens beschikt het BKR?
In de kredietregistratie van het BKR staat precies wie welk krediet op zijn/haar naam heeft afgesloten. Het BKR legt overigens alleen gegevens vast die voor de kredietregistratie van belang zijn. Zo is wél bekend hoe hoog het geleende bedrag is, maar níet waarvoor het is gebruikt. Als er een krediet op uw naam staat dan zijn daarvan, naast uw persoonsgegevens, de volgende gegevens bekend bij het BKR:

 • Het geleende bedrag of het bedrag dat u maximaal mag besteden
 • Het moment waarop het krediet ontstond
 • De voorziene laatste aflossingsmaand (voor zover u deze bent overeengekomen met de kredietverlener)
 • De daadwerkelijke laatste aflossingsmaand (wanneer is het krediet afgelost)
 • De kredietsoort (betreft het bijvoorbeeld een persoonlijke lening of een doorlopend krediet)
 • Eventuele bijzonderheden in de aflossing van het krediet

Het is niet zo dat het BKR letterlijk álle kredieten registreert. Er zijn zogenaamde ‘registratiegrenzen’. Zo moet een krediet een looptijd hebben van tenminste drie maanden en moet het minimaal gaan om 454 euro, maximaal mag het gaan om 113.445 euro. Verder moet het krediet zijn verleend aan een natuurlijk persoon. Over het algemeen zijn dit consumenten,
maar ook kredieten aan bijvoorbeeld eenmanszaken, waarbij de directeur/eigenaar hoofdelijk aansprakelijk is, komen in de centrale kredietregistratie te staan. Kredieten aan BV’s en NV’s blijven buiten beschouwing. Ook hypotheken komen in principe niet voor in de centrale kredietregistratie. Alleen als er langer dan 4 maanden niet is afgelost op een hypotheek, wordt deze geregistreerd. In dat geval zou een nieuwe lening namelijk onverantwoord zijn.

Waarom een kredietregistratie?
Het BKR verzorgt de centrale kredietregistratie namens de banken en andere kredietverleners in Nederland. In geval van een nieuwe kredietaanvraag raadplegen kredietverleners het BKR om te zien hoe uw leen- en aflosgedrag tot dan toe is geweest. De kredietregistratie dient twee doelen:

 • helpen voorkomen dat mensen méér lenen dan verantwoord is gezien hun draagkracht, en
 • bijdragen aan de beperking van de risico’s voor kredietverleners.

Wat zijn uw rechten?
Allereerst hebt u het recht om uw eigen gegevens in te zien, het inzagerecht.
Daarnaast mag u een verzoek indienen om fouten in uw gegevens te laten corrigeren, het ‘recht van correctie’. Tot slot kunt u opvragen wie uw gegevens de laatste twaalf maanden zoal hebben geraadpleegd. Dit heet het ‘recht van protocol’.
Naast deze drie basisrechten heeft u ook nog de mogelijkheid een beroep te doen op de Geschillencommissie BKR. Als u denkt dat uw gegevens, zoals die geregistreerd staan bij het BKR, niet kloppen en u komt niet tot overeenstemming met uw kredietverlener of met het BKR, kunt u de geschillencommissie uw registratie laten beoordelen. Deze onafhankelijke commissie, bestaande uit specialisten op het gebied van privacy-wetgeving, beoordeelt of het BKR en de kredietverlener
zich hebben gehouden aan de reglementen en aan de wet. De uitspraak van de Geschillencommissie BKR is bindend voor alle partijen.

Hoe krijgt u inzage in uw gegevens?
Wilt u weten welke gegevens van u geregistreerd staan bij het BKR, dan kunt u hiervoor terecht bij iedere willekeurige bank in Nederland. Hier liggen folders met een inzageformulier klaar. Om inzage aan te vragen, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. De bank controleert namens het BKR uw identiteit. Op deze manier weet het BKR zeker dat de juiste gegevens naar de juiste persoon gaan. U moet bovendien € 4,50 betalen als bijdrage in de kosten.
Vervolgens vult u het inzageformulier in en overhandigt het aan een bankmedewerker. Deze voorziet het formulier van enkele aanvullende gegevens en zorgt ervoor dat het bij het BKR terecht komt. Het BKR verwerkt hierna uw verzoek en stuurt uw gegevens naar het adres dat u hebt opgegeven. Dit duurt ongeveer drie tot vijf werkdagen.
Als u met spoed over uw gegevens moet beschikken, kunt u deze (na een telefonische afspraak) zelf bij het BKR in Tiel afhalen. Ook dan moet u zich legitimeren en € 4,50 betalen. Als uit uw inzage blijkt dat de kredietregistratie onjuiste gegevens over u bevat, dan zullen deze worden gecorrigeerd. In zo’n geval krijgt u uw geld weer terug.

Wie mag uw gegevens opvragen?<
Alleen kredietverleners die zijn aangesloten bij het BKR mogen de centrale kredietregistratie raadplegen. Wie hiervoor in aanmerking wil komen, moet bedrijfsmatig actief zijn op het gebied van kredietverlening aan natuurlijke personen. Een andere voorwaarde is dat de instelling kredieten of kredietfaciliteiten verstrekt voor eigen rekening en risico.
Kredietverleners mogen uw gegevens opvragen bij:

 • het openen en beheren van uw betaalrekening;
 • het verstrekken van cheques of andere betaalmiddelen;
 • het beheren van uw krediet.

Kredietverleners moeten uw gegevens opvragen wanneer zij overwegen:

 • u een krediet te verstrekken;
 • u over middelen te laten beschikken waaruit een krediet zou kunnen voortvloeien (bijvoorbeeld een winkelpas of creditcard).

Een kredietverlener die de centrale kredietregistratie raadpleegt, krijgt dezelfde gegevens als u wanneer u uw eigen registratie opvraagt: uw persoonsgegevens, uw kredietgegevens en eventuele bijzonderheden met betrekking tot het krediet.In tegenstelling tot consumenten, zien kredietverleners echter niet bij welke maatschappij welk krediet werd afgesloten. Wel kunnen zij de registratie van verschillende personen raadplegen, terwijl u alleen uw eigen gegevens in mag
zien.

Meer informatie:
In geval van vragen kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de afdeling Inlichtingen & Inzage van het BKR, telefoonnummer: 0344-616041