Codering BKR zoals A1 en A2

Bijzonderheden
Het Centraal Krediet Informatiesysteem maakt inzichtelijk wie in Nederland welk krediet op zijn naam heeft staan. Om wie het gaat, blijkt uit de persoonsgegevens. Uit de kredietgegevens blijkt om welk krediet het gaat. Tenslotte verwerken wij ook eventuele bijzonderheden gedurende de looptijd van een krediet.

Circa 95% van de consumenten die bij ons bekend is, komt zonder problemen de betalingsverplichtingen na. Uit de BKR informatie blijkt dat zij altijd stipt hebben voldaan aan hun verplichtingen. Soms komt het voor dat er betaalproblemen rijzen bij de aflossing van een krediet. Of dat bijvoorbeeld een vordering tot terugbetalen in handen is gegeven van een incassobureau. Dergelijke bijzondere situaties worden in CKI weergegeven met een ‘bijzonderheidscode’. Zo’n code geeft op neutrale wijze aan wat er aan de hand is, zonder een oordeel te geven.

Achterstand en Herstel
De deelnemers zijn verplicht om een betalingsachterstand te melden bij ons. Maar dat gebeurt niet zo maar. Zij zijn verplicht u vooraf te waarschuwen dat de achterstand bij ons wordt gemeld als u langer wacht met betalen. Het moment waarop deze melding plaatsvindt, hangt af van het soort krediet. Deze periode tussen het moment dat de betalingsachterstand ontstaat en het moment waarop deze bij ons wordt aangemeld, varieert tussen de twee en vier maanden. Bij een aflopend krediet gebeurt dit bijvoorbeeld na twee maanden. Officieel heet het melden van een achterstand een ‘Achterstandsmelding’. In uw gegevens is deze zichtbaar met een ‘A’ bij het betreffende krediet.

Hebt u uw achterstand ingelopen, dan is dit ook zichtbaar in CKI. Een ‘H’, van Herstel, bij het betreffende krediet geeft dit aan. De ‘H’ wordt alleen vermeld als het krediet doorloopt. Als u de achterstand hebt ingelopen en daarmee het krediet hebt beëindigd, dan is alleen een einddatum zichtbaar bij het betreffende krediet. Vijf jaar na de einddatum verdwijnen uw gegevens over het beëindigde krediet automatisch uit ons bestand.

Bijzonderheidscodes
Naast de ‘A’ en de ‘H’ kennen wij nog vier bijzonderheidscodes die aangeven dat er iets aan de hand is.

Code 1: Er is een aflossings- of schuldregeling getroffen, nadat de achterstandssituatie is ontstaan.
Code 2: De (restant)vordering is opeisbaar gesteld.
Code 3: Er is een bedrag van € 250 of meer afgeboekt. Slechts wanneer afboeking wegens finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum worden gemeld. In andere gevallen wordt geen einddatum gemeld.
Code 4: De kredietnemer blijkt/bleek onbereikbaar.
In tegenstelling tot Achterstands- en Herstelmeldingen geldt voor het aanmelden van bijzonderheidscodes geen wachttijd. Deelnemers zijn niet verplicht u vooraf aan te kondigen dat zij een bijzonderheidscode melden bij ons.

BKR beslist niet
Wij verwerken alle gegevens inclusief bijzonderheden om neutraal en zonder oordeel te informeren over kredieten die iemand op zijn naam heeft of had staan. Wij beslissen namelijk niet of u een krediet krijgt. Het is de deelnemer die beslist. Op basis van alle beschikbare informatie maakt hij een afweging of het verstrekken van een krediet verantwoord is. Om een goede afweging te maken heeft de deelnemer ook gegevens nodig die niet bij ons bekend zijn. Denk hierbij aan uw inkomen, woonlasten, energielasten en gezinssituatie.