Geld Lenen BKR (krediet en bkr)

krediet – BKR
Doelstelling BKR
Het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel is in 1965 opgericht en registreert alle consumptieve kredieten in Nederland. Als u een lening wilt aangaan, dan is de kredietverstrekker verplicht uw gegevens op te vragen bij het BKR. De doelstelling van het BKR is tweeledig: aan de ene kant helpt het voorkomen dat mensen die een krediet afsluiten te veel financiële verplichtingen aangaan en aan de andere kant helpt het BKR het risico voor kredietverstrekkers te beperken.
Registratie en toetsing BKR
In het BKR-register staan alleen persoonsgegevens (naam, voorletters, geboortedatum, adres en woonplaats) en kredietgegevens, zoals het (limiet)bedrag, soort krediet, ingangsdatum, datum waarop de laatste aflossing zal plaatsvinden en de daadwerkelijke maand van laatste aflossing.

Voordat een bank een nieuwe lening verstrekt wordt er bij het BKR getoetst of de lening aanvrager al een lening heeft lopen en of er eventuele sprake is van een achterstandsmelding. Het BKR registreert betalingsachterstanden, oplichting of een poging daartoe, uit handen gegeven incasso’s aan derden, schuldsanering, ongeoorloofde debetstand op een betaalrekening en achterstallige hypotheekbetalingen.

Een kredietverstrekker is verplicht gegevens op te vragen bij BKR. Op basis van al deze BKR gegevens besluit de kredietverstrekker dan of het verantwoord is om u een lening toe te kennen. Als een lening wordt toegekend, is de kredietverstrekker weer verplicht deze te melden bij BKR.

Inzage van uw gegevens BKR
Het is mogelijk om alle gegevens die BKR over u heeft geregistreerd, op te vragen. Dat kan bij vrijwel iedere bank in Nederland. Dat hoeft dus niet uw eigen bank te zijn. Het enige dat u moet meebrengen is een geldig identiteitsbewijs en € 4,50.

Lening en Krediet en het BKR
Lening en Krediet is verplicht iedere leningaanvraag te toetsen en iedere overeenkomst te registreren bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). Hierdoor worden onverantwoorde kredietverstrekkingen voorkomen.

Meer BKR informatie
Heeft u nog vragen over het BKR? Bel dan met de afdeling Inlichtingen & Inzage van het BKR via 0900 – 257 84 35 ( € 0,15 per minuut) of bezoek hun website op www.bkr.nl.